Deklaracja dostępności

Wstęp w sprawie dostępności

Gminny Ośrodek Zdrowia w Piotrowicach  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strona internetowej www.gozpiotrowice.pl jest zgodna z wytycznymi WCAG 2.1.


Data publikacji oświadczenia: 2022-11-22

Data aktualizacji oświadczenia: 2022-11-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest  zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Zrozumiałość i czytelność treści

Treści zamieszczane na stronie www.gozpiotrowice.pl są zrozumiałe. Sposób ich prezentowania wpływa na lepszą czytelność materiałów i pomaga w odbiorze informacji. Długie teksty są dzielone na akapity, stosuje się wyróżnienia: cytaty i ważne informacje są specjalnie wyróżnione.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Funkcję koordynatora ds. dostępności w Gminny Ośrodek Zdrowia w Piotrowicach  pełni Pani Kamila Sochacka Kontaktować można się drogą elektroniczną na adres e-mailowy: biuro.ozp@op.pl, a także dzwoniąc na nr telefonu 76 870 88 78 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo :

Żądanie musi zawierać:

Na zgłoszenie Gminny Ośrodek Zdrowia w Piotrowicach odpowie najszybciej jak to możliwe jednak nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, niezwłocznie poinformujemy o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Gminny Ośrodek Zdrowia w Piotrowicach zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, odmówienia realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna i Informacyjno-komunikacyjna

Przed budynkiem znajduje się parking dla pacjentów z miejscami przewidzianymi dla osób z niepełnosprawnościami

Główne wejście do budynku przychodni jest usytuowane od parkingu i wchodzimy z poziomu gruntu  .

Po wejściu do budynku kierując się na lewo po prawej stronie znajduje się rejestracja -osoby pracujące tam zapewniają dostęp do informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku i sposobie dotarcia żądane miejsce .

Wszystkie pomieszczenia ( gabinety lekarskie ) znajdują się na parterze na jednym poziomie . W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępny jest szeroki przestronny korytarz. Przejścia, wejścia i korytarze wolne są od progów.

Toalety dla niepełnosprawnych znajdują się za rejestracja po prawej stronie .

W rejestracji znajduje się pętla indukcyjna .

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia na teren budynku sądu z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku Przychodni z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W przychodni można skorzystać z tłumacza języka migowego.

przychodnia zdrowia w piotrowicach

Gminny Ośrodek Zdrowia w Piotrowicach jest grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest Funduszy Europejskich.

Nasza palcówka otrzymała grant w wysokości 681 375,00 PLN na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.