Pacjent ma prawo do uzyskania kserokopii swojej dokumentacji medycznej.

W tym celu należy zgłosić się do rejestracji w celu złożenia stosownego wniosku.

Za wydanie kserokopii pobierana jest opłata (za każdą stronę), zgodnie z aktualnym cennikiem placówki.

Maksymalna wysokość opłaty za:

  • jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002,
  • jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007,
  • udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004
    przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.

W/w opłaty nie są pobierane w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie.

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej –pobierz wniosek

przychodnia zdrowia w piotrowicach

Gminny Ośrodek Zdrowia w Piotrowicach jest grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest Funduszy Europejskich.

Nasza palcówka otrzymała grant w wysokości 681 375,00 PLN na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.