Ogólne zasady rejestracji:

 • Rejestracja pacjentów odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku. w godzinach od 8.oo do 18.00 – osobiście w rejestracji lub telefonicznie.
 • Pacjent może zarejestrować się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej, elektronicznie przez www.rejestracja.gozpiotrowice.pl

Wymagane dokumenty:

 • dowód tożsamości,
 • stosowny dokument potwierdzający przywileje i uprawnienia pacjenta.

Ustalanie terminu wizyty:

 • Pacjentowi wyznaczany jest termin wizyty, który może być zmieniony po obustronnym uzgodnieniu.
 • Poza kolejnością przyjmowane są uprawnione osoby:
 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,
 • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci,
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami kraju,
 • weterani poszkodowani korzystają poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Ważne informacje:

 • § Świadczenie udzielane jest pacjentowi, który posiada aktualną deklarację wyboru lekarza POZ.
 • W przypadku rezygnacji z ustalonego terminu wizyty lub konieczności zmiany terminu obowiązkiem pacjenta jest powiadomienie o tym fakcie rejestracji. Umożliwi to wykorzystanie wolnego terminu przez inne osoby.
 • Pacjent w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia może być przyjęty w trybie nagłym, czyli w dniu zgłoszenia. Decyzję o przyjęciu pacjenta w trybie nagłym podejmuje lekarz.
 • W przypadku wystąpienia schorzenia przewlekłego świadczenia są udzielane w terminie uzgodnionym ze świadczeniobiorcą.
przychodnia zdrowia w piotrowicach

Gminny Ośrodek Zdrowia w Piotrowicach jest grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest Funduszy Europejskich.

Nasza palcówka otrzymała grant w wysokości 681 375,00 PLN na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.